07433229448

07433233474

واحدشماره گویاداخلی
آموزش( کارشناس آموزش)1103
آموزش( مدیر آموزش)2105
آموزش( معاون آموزش)3104
آموزش(کارشناس فارغ التحصیلان)6102
مالی(کارشناس مالی)4106
مالی(معاون مالی)4109
حراست7110
آموزش(دفتر اساتید)8101
هیئت امنا9107
ریاست0108
اداری5105

dana.univercity@gmail.com