رئیس مؤسسه : دکتر غلام سجادی خواه

تحصیلات :    دکتری تخصصی مدیریت