برای رؤیت آرایش ترمی روی نام رشته دابل کلیک کنید

 مقطع کاردانی ناپیوسته

 1. شیمی آزمایشگاهی
 2. کاردان فنی عمران
 3. کاردانی امور مالی و مالیاتی
 4. کاردانی امور بانکی

 مقطع کاردانی پیوسته

 1. حسابداری-حسابداری بازرگانی
 2. نقشه کشی معماری-معماری
 3. عمران
 4. نقشه برداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 1. مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 2. حسابداری (کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی) 
 3. معماری (کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی) 
 4. مهندسی اجرایی عمران

مقطع کارشناسی پیوسته

 1. مدیریت بازرگانی
 2. حسابداری ورودی ماقبل از 96
 3. حسابداری ورودی بعد از 96
 4. مدیریت بیمه

مقطع کارشناسی ارشد

1.حسابداری

2. مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

3. مدیریت آموزشی

4. مهندسی معماری

5. حقوق جزا و جرم شناسی

6. مهندسی کامپیوتر – نرم افزار