آقای فتحیان صفایی نژاد

تحصیلات: کارشناس ارشد جامعه شناسی