انتخابات انجمن علمی معماری

اعضا اصلی:

  1. آقای رمضان بهادران 46 رأی 76/70 درصد کل آراء
  2. آقای ساسان بهمنی زاده 45 رأی 23/69 درصد کل آراء
  3. خانم فرزانه پیروزی 39 رأی 60 درصد کل آراء
  4. آقای سجاد بازیار 32 رأی 23/49 درصد کل آراء
  5. خانم آزاده آران پور 30 رأی 15/46 درصد کل آراء

اعضا علی البدل:

  1. آقای مهدی بی باک 26 رأی 40 درصد کل آراء
  2. خانم پروین دانایی نسب 22 رأی 84/33 درصد کل آراء