روز چهارشنبه 27 بهمن بخش اداری موسسه تعطیل می باشد.

قابل توجه ارباب رجوع های محترم دانشگاه روز چهارشنبه 27 بهمن ماه تعطیل می باشد بنابراین در صورت داشتن کار اداری از شنبه به بعد مراجعه فرمایید.