کد رشته محل

 

نام رشته /محل

کد رشته محل

کاردانی حسابداری بازرگانی حسابداری  دانا یاسوج

7967

کاردانی ساختمان – کارهای عمومی

 دانا یاسوج

7662

کاردانی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

 دانا یاسوج

7398

کاردانی نقشه کشی معماری معماری

 دانا یاسوج

7785