تاریخ تحویل پروژه رشته معماری 05-11-92

تمرین معماری درک بیان معماری ترسیم فنی
 1. ماکت حجمی   مقیاس 1/100
 2. پلان ها
 3. برش ها
 4. نما ها
 5. پرسپکتیو داخلی و خارجی
 1. ارائه کارهای طول ترم به صورت آلبوم با طرح جلد
 2. ماکت حجمی
 3. پلان و برش ها (به صورت شین بندی)
 4. نما ها (به صورت شین بندی)
 1. ارائه پلان ها
 2. برش
 3. نما
 4. سایت
 5. نوتراپلان
 6. شیب بندی
 7. دتایل های اجرایی

تاریخ تحویل پروژه  05-11-92