انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92

ورودی سال تاریخ شروع ساعت شروع تاریخ پایان ساعت پایان
90 و 91 09/11/92 00:01 10/11/92 23:59
92 11/11/92 00:01 12/11/92 23:59