تقویم آموزشی نیمسال دوم 93-92

شروع کلاسها از 15/11/1392 می باشد.

  از تاریخ لغایت
ثبت نام (انتخاب واحد) 92/11/09 92/11/12
حذف و اضافه 92/11/26 92/11/27
حذف اضطراری 93/03/10 93/03/15
امتحانات 93/03/24 93/04/10