کلاس های آزمایشگاههای شیمی

خواهشمند است به ترتیب زیر در کلاس حضور یابید.

آزمایشگاه شیمی فیزیک 

گروه 1   ساعت 8-10 صبح چهارشنبه 93/04/11

1. ایموری– حسن لاری– حمید نسب– رزم خواهی– روایی– سیاوشیانی پور– عسکری نیا– فرشته خو– قاسمی–قبادیان فیروزآباد– محمدی– منصوری پژمان–موسوی– نظری پور

گروه 2  ساعت 10-12 صبح چهارشنبه 93/04/11

ایلان کشکولی — برسیان– بناریان– خسرو منش– دیده بان– رحمتی نیا– سیاوش اصل– عباسیان– عبدالی– فرجی– قادری– منصوری حسینعلی– مومن زاده

گروه3  ساعت 14-16 چهارشنبه 93/04/11

افضل نیا– پرند– آویزش– پرهیزگار– جوانبخت– خسروی– رحیمی اصل — رنگیدن– کاظمی جو–کریمی– کهواده– کاکایی– نیک صفت– یزدانی

گروه4  ساعت16-18 چهارشنبه 93/04/11

آتش پرور– ازم– بهادران– پاک سرشت– جمشیدی زردک– حسین زاده– ریحان نژاد– شفیعی اردکانی– قجر– کرمی قراچه — مهدوی قصرالدشتی– کیا– نامجو– یزدانجو