تاریخ امتحانات عملی و تحویل پروژه ها

نام استاد

پروژه تاریخ تحویل ساعت تحویل  
مهندس بادام فیروز تمرین معماری 1 و 2 یکشنبه 93.04.22

10:00

مهندس نجفی

پرسپکتیو شنبه 93.04.14 9:00

مهندس نجفی

درک بیان 1 93.04.22 8:00

مهندس نجفی

مبانی نظری معماری و پروژه 93.04.22 8:00

مهندس انصاری

نقشه کشی بتنی همزمان با امتحان پایان ترم چهارشنبه 93.04.11 15:00

مهندس صالح نسب

پروژه ارسال از طریق ایمیل 93.04.09 تا ساعت 24
دکتر محمدی دوست روستا 93.04.18 9:00

مهندس رضایی

عناصر و جزئیات 93.04.11 12:00 – 10:00
مهندس جمشیدی درک و بیان 2 22/04/93 10:00
مهندس جمشیدی طراحی معماری 22/04/93 10:00
مهندس عادلی پور کارگاه مبانی الکترونیک 93/04/11 10:00
مهندس عادلی پور شیوه ارائه گفتاری 93/04/14 10:00
مهندس توکل ترسیم فنی 93/04/18 9:00
خانم مهندس عبدی پور درک بیان 2 93/04/25 10:00
مهندس طاهریان

آزمایشگاه پایگاه داده

به همراه تحویل پروژه

93/04/16 11:00
مهندس یاری امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک

چهارشنبه

93/04/18

9:00
خانم بهرامیان ارائه سمینار و پروژه 93/05/20 10:00

کسانی که درس کارآموزی را اخذ کرده اند برای دریافت فرم ها به سایت مراجعه و برای تایید به آموزش و مدیر گروه مراجعه نمائید. ( مهندس جمشیدی)

لینک دانلود فرم کارآموزی کارآموزی