برنامه زمانی انتخاب واحد نیمسال جدید 931

انتخاب واحد با تاخیر برای کلیه رشته ها فقط در روزهای یکشنبه 93/06/30 و دوشنبه 93/06/31 از طریق سایت انجام خواهد گرفت. کسانی که تاکنون موفق به اخذ واحد نشده اند فقط در این روزها اجازه انتخاب واحد دارند و بعد از زمان تعیین شده مسئولیت عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو خواهد بود.

حذف و اضافه برای تمامی رشته ها در روزهای 93/07/09 و 93/07/10  می باشد.