لیست حذفی دوره کارورزی نقشه برداری

ردیف اسامی
1 حسین جلال نژاد
2 محسن سامانی منش
3 علی خانی پور
4 فخرالدین روزبه
5 محمد حاتمی
6 سید محمد قاسمیان
7 مصطفی صیادی
8 حسن عالی منش
9 حمید ترابی
10 مهران شفیعی
11 سعید احمدی
12 وحید اکبری
13 بهنام سامانی
14 محسن محمدی
15 پژمان اقبالی