ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه

ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه

رشته محل های موسسه آموزش عالی دانا یاسوج برای پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی بهمن ماه 1401

  1. مهندسی نقشه برداری کد رشته محل 3868
  2. مهندسی معماری کد رشته محل 3373
  3. مهندسی اجرایی عمران کد رشته محل 4193
  4. حسابداری کد رشته محل 5275