اتصال موسسه آموزش عالی دانا یاسوج بعنوان اولین موسسه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی

پیرو مصوبه جلسه آبانماه 1401 کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری که اشعار می دارد ” در اجرای جزء3 بند “و” تبصره 7 قانون بودجه 1401 کل کشور ، تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت عتف مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات خود بر اساس دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند اشاره شده فوق، و پیگیر اتصال آن به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی، و تاکید وزیر محترم عتف، موسسه آموزش عالی دانا یاسوج بعنوان اولین موسسه غیر انتفاعی به پنجره مذکور متصل شد.