پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی موسسه آموزش عالی دانا یاسوج

آغاز ثبت‌نام در رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۲ از ۳۱ مرداد ماه

رشته های موسسه آموزش عالی دانا یاسوج که برای مهرماه 1402 بدون آزمون دانشجو می پذیرد

ردیفمقطعرشتهکد رشته محلگروه آزمایشی
1کارشناسی پیوستهمدیریت بازرگانی16950چند گروهی
2کارشناسی پیوستهمدیریت بیمه16951چند گروهی
3کارشناسی پیوستهحسابداری16949چند گروهی
4کاردانی ناپیوستهکارهای عمومی ساختمان16947علوم ریاضی وفنی
5کاردانی ناپیوستهشیمی آزمایشگاهی16948علوم تجربی
6کاردانی ناپیوستهامور بانکی16952چند گروهی
7کاردانی ناپیوستهامور مالی و مالیاتی16953چند گروهی