ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری مهر ماه 1402

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری مهر ماه 1402

بعد از مطالعه اطلاعیه می توانید از طریق لینک پیش ثبتنام(کلیک کنید) منوی پذیرش اقدام به ثبتنام غیر حضوری کنید( شروع ثبتنام از دوشنبه 17مهرماه 402 ساعت 21 )

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته شدگان:

هر یک از پذیرفته‌شدگان کدرشته‌های امتحانی (پذیرش با آزمون و یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) می‌بایست حسب مورد مطابق جدول ذیل، مدارک لازم را برای ثبت‌نام در مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل نمایند.

باتوجه به اعلام»مرکزارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش«، امکان ارائه دو مدرک»تاییدیه تحصیلی« و
»سوابق تحصیلی«برای پذیرفته شدگان بصورت الکترونیکی در سامانه»تأییدیه تحصیلی«به آدرس https://emt.medu.ir/
فراهم است.لذا همه پذیرفته شدگان باید براساس مراحل اجرایی ذیل اقدامﻻزم را به عمل آورند.

١-پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشی،با تکمیل فرمهای مربوط نسبت به ثبت درخواست
ارسال هر دو مدرک فوق به دانشگاه محل پذیرش خود اقدام نمایند که پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پیگیری جداگانه
برای هر مدرک در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و با ارائه این کدها به دانشگاه محل پذیرش، مدارک درخواست شده از
سامانه https://kemt.medu.ir توسط دانشگاه مذکور قابل دریافت است.

تبصره:1-دارندگان دیپلم شاخه نظری(نظام ترمی واحدی یا سالی واحدی)در زمان ثبت درخواست مدارک فوق علاوه بر مدرک
دیپلم،باید مراحل فوق را برای درخواست مدرک پیش دانشگاهی نیز اجرا نمایند.

تبصره 2: برای فارغ‌التحصیلان شهریور سال 1395 و بعد از آن، نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمی­باشد.

-فارغ‌التحصیلان خرداد 1395 و قبل از آن (نظام‌های آموزشی سالی واحدی، ترمی واحدی 4 و 6 ساله متوسطه)، با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت‌نام که در این اطلاعیه درج شده به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ‌التحصیل خود مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تایید، مدرک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری نمایند.

کلیه پذیرفته شدگان مرد باید دارای مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه باشند کسانیکه از معافیت تحصیلی استفاده میکنند از طریق لینک ثبتنام درخواست معافیت تحصیلی اقدام به درخواست معافیت کنند.

 نکات مهم:

ردیفموضوعنوع مدرکتوضیح و موارد بررسی
1-1دانشجویان: اخراجی آموزشی یا انصرافی
دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی
فرم انصراف از تحصیلدانشجوی اخراجی آموزشی یا دانشجوی انصرافی دوره
روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ﻻزم است قبل از ثبتنام در رشته قبولی جدید نسبت به انصراف از قبولی قبلی اقدام و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه واداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نماید.
2-1دارندگان مدرک
معادل کاردانی
اصــــــل مــدرک یــا گواهی دانش آموختگی در دوره ی معادلبراساس مصوبه جلسه٧٧١به تاریخ٢۶/٨/١٣٩۴و نامه شماره۵٧١۴/٩٩/دش به تاریخ٠٣/۴/١٣٩٩شورای
عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که تا
سال١٣٨١به دوره های مذکور راه یافته اند، حسب مورد شماره مصوبه تسهیلات از٧٧۶٣٣/٢تاریخ به ٢٨/۵/١٣٩٢برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باﻻتر برخوردار میشوند
3-1دارندگان مدرک
کاردانی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی
-اصـــــل یـا گواهی مـدرک دوره کـاردانی (فوق
دیپلم)
-تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشته های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان1402/٠۶/31و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1402/١١/30 و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای آقایان باشد در غیر اینصورت قبولی داوطلب باطل خواهد شد

4
دارندگان مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی-اصـــــل یـا گواهی مـدرک دوره کـاردانی (فوق
دیپلم)
-پــایــان طرح نیروی انســــــانی تــاریخ 1402/06/31)فارغ التحصــــیلان رشــــته های گروه آموزش پزشــــکی( پـذیرفتـه شـــــدگـان رشــــتـه هـای تحصــــیلی نیمســـــال اول یا 1402/١١/30برای رشــــته های تحصــــیلی پذیرش در نیمسال دوم باشد.
5دارندگان مدرک
کاردانی(پیوسته و
ناپیوسته)
اصـــــل یـا گواهی مـدرک کـاردانی پیوســــتـه آموزشــــکده های فنی و حرفه ای، دانشــــگاه جامع علمی-کاربردی یا دانشگاه آزاد اسلامی -اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم
دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر
دبیرستان یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک
-مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته بدون شرط پیش مدرک جای به معدل دانشگاهی برای پذیرفته شدگان ملاک عمل و قابل قبول است
با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی برای رشته های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان٣١/٠۶/١۴٠٢و برای رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ٣٠/١١/١۴٠٢باشد در غیر اینصورت قبولی داوطلب لغو خواهد شد
6دارندگان مدرک حوزیارائه موافقتنامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه های علمیه خراسان یا قم. -ارائه اصل یا گواهی مدرک فراغت از تحصیل توسط مدیریت حوزه های علمیهبراساس مصوبه جلسه۵۴٨به تاریخ٢٨/٠٧/١٣٨٣
شورای انقلاب فرهنگی، طﻼب حوزه علمیه دارای مدرک
سطﺢ یک، صرفا ً مجاز به ادامه تحصیل در رشته های
گروه آزمایشی علوم انسانی و مشروط به گذراندن دروس
پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی هستند
7کارمندان دولتاصـل حکم مرخصـی سـاﻻنه یا موافقت رسـمی و بدون قید و شرط و همچنین گواهی اشتغال
9گواهی اشتغالتصـــویر حکم کارگزینی برای کارکنان رســـمی،پیمانی، شــاغلین و بازنشــســتگان وزارتخانه های علوم، تحقیقـات و فناوری و بهـداشــــت، درمان و آموزش پزشـکی و سـایرمؤسـسـات آموزشـی تابعه وزارتخانه های مذکور
10تمامی پذیرفته شدگاناصل شناسنامه به انضمام2 نسخه تصویر از تمام صفحات آن -اصل کارت ملی به انضمام 2 برگ تصویر پشت و روی آن یا رسید درخواست آن )برای افرادی درخواست کارت ملی داده ولی هنوز دریافت نکرده اند( -6 قطعه عکس تمام رخ ۴×٣ تهیه شده در سال جاری (مشمولین 12 قطعه)
-باید واجد شرایط عمومی قید شده در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون)شماره(1) باشند
—————-
11تمامی پذیرفته شدگان
(برادران)
مدرک وضعیت نظام وظیفهبا توجه به یکی از بندهای مندرج در صفحات٢٢تا٢٣ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون (شماره1)