اختراع جدید خود را به ثبت رساند

این اختراع که محصول یک کار جمعی است با عنوان دستگاه اندازه گیری و بررسی یکنواختی چگالی آسفالت با استفاده از سی تی اسکن به ثبت رسیده است . برای این عضو هیات مؤسس و سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانا ـ یاسوج موفقیت های روزافزون آرزومندیم.