تغییر در برنامه ریزی امتحانات

تـذکــــر: هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از تغییرات تاریخ امتحانی پذیرفته نخواهد بود و مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد.