امتحان دروس آزمایشگاه

آزمایشگاه تاریخ ساعت
شیمی تجزیه دستگاهی
1394/04/06 10-8

شیمی فیزیک

1394/04/07 10-8

شیمی آلی

1394/04/08 10-8