کاردانی پیوسته و ناپیوسته را تعریف نمایید

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگانی که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند.

کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی که پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده باشند.