دانشجوی ترم آخر مجاز به اخذ چندواحد درسی می باشد؟

۲۴ واحد درسی (مشروط به اینکه درس دیگری نداشته باشد حتی برای معرفی به استاد)اگردر آن ترم درس کارآموزی هم داشته باشدبا کاراموزی ۲۴ واحد بلامانع است.