در صورتی که در ترمی دانشجو در درسی نمره قبولی اخذ نکند و آن درس پیش نیاز درس دیگری باشد آیا مجاز به اخذ درس پس نیاز می باشد؟

دروس پیش نیاز در صورت مردودی در ترم بعد به همنیاز تبدیل می شوند و دانشجو می تواند دروس پس نیاز آن درس را همزمان با آن درس (که قبلا پیش نیاز بود) بگذراند.

ضمنا در صورت افتادن درس پیش نیاز، درس وابسته به آن در صورت موافقت شورای اموزشی حذف نخواهد شد ولی می بایست مجددا ًدر ترم بعدی درس پیش نیاز را حتماً اخذ و پاس نماید.