حذف اضطراری چه زمانی است؟

طبق ماده ۳۷ آئین نامه آموزشی دانشجو می تواند پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی (هفته دوازدهم) یکی از واحدهای درسی خود را اعم از تئوری یا عملی حذف نماید (در ضمن شهریه دروس حذفی برگشت داده نمی شود)زمان حذف اضطراری از طرف آموزش اعلام می شود.

مشروط بر اینکه ۱- شورای آموزشی موافقت نماید ۲- غیبت کلاسی در آن درس از حد مجاز ۳/۱۶ تجاوز ننموده باشد ۳- تعداد واحد ها از ۱۲ کمتر نشود.