اگر استاد درس، دانشجویی را که بیشتر از ۳/۱۶ غیبت دارد به آموزش معرفی نماید وضعیت آن درس چگونه می شود؟

نمره آن درس صفر منظور می گردد مگر اینکه آموزش غیبت دانشجو را موجه تشخیص دهد در اینصورت آن درس حذف می شود.