آیا غیبت قبل از حذف و اضافه جزو غیبت های ۳/۱۶ محسوب می گردد؟

بلی