حذف و اضافه (ترمیم دروس) به چه ترتیب است؟

کمتر از ۲ هفته از زمان شروع نیمسال(با اعلام قبلی در تقویم آموزشی) دانشجو می تواند ۲ درس خود را جابجا(حذف و اضافه) نماید.