اگر دانشجو در زمان انتخاب واحد پیش نیاز و همنیاز دروس را رعایت ننماید، آیا مجاز به گذراندن آن می باشد؟

خیر. در هر زمان آموزش دانشگاه مطلع گردد اقدام به حذف آن درس و دروس وابسته به آن خواهد نمود(حتی در صورتی که آن درس گذرانده شده باشد) و هیچ واحدی را جایگزین آن نخواهد کرد و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن خواهد بود حتی در زمان فارغ التحصیلی. ضمناً کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.