منظور از دانشجوی مشروط چیست؟

دانشجویی که در نیمسال اول یا دوم معدل زیر ۱۲ کسب نمایدبه عنوان دانشجوی مشروط شناخته خواهد شد ضمنا ترم تابستان مشروطی ندارد و نمرات آن درمعدل کل تاثیر می گذارد.