آیا عدم اطلاع دانشجو از آیین نامه های آموزشی حقی را برای وی ایجاد می نماید؟

خیر