آیا بعد از اینکه نمرات اولیه به نمرات قطعی تبدیل شد قابل تغییر می باشد؟

خیر حتی در صورت موافقت استاد درس هم امکان پذیر نخواهد بود.