در صورتی که دروس پیش دانشگاهی و یا جبرانی به دروس دانشجو اضافه گردد آیا سنوات هم افزایش می یابد؟

بلی به ازای هر ۸ تا ۱۲ واحد درسی(اعم از جبرانی و غیره) یک نیمسال به سنوات دانشجویان اضافه خواهد شد.