جهت موجه نمودن غیبت در جلسه امتحان چگونه عمل نمائیم؟

برای موجه نمودن غیبت در امتحانات پایان ترم می بایست گواهی پزشکی از پزشک متخصص در زمان مشخص شده به دانشگاه ارائه شود در غیر اینصورت نمره صفر در آن درس منظور می گردد.