آخرین بخشنامه وزارت علوم در زمینه ارائه دروس جبرانی به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته چگونه است؟

آخرین مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص ارائه ۲۴ واحد جبرانی:

بر اساس این مصوبه دانشجویان که رشته کاردانی پیوسته آنها با رشته کارشناسی ناپیوسته مرتبط باشد نیازی به گذراندن ۲۴ واحد جبرانی طبق مصوبه ۷۴۸ ندارند و مصوبه اخیر(۷۸۹) جایگزین آن می باشد. پیرو این مصوبه از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته که دوره کاردانی پیوسته آنها مرتبط باشد واحد جبرانی دیگری داده نخواهد شد.

جمع بندی به شرح ذیل می باشد:

۱. کاردانی پیوسته مرتبط با کارشناسی ناپیوسته معدل کاردانی زیر ۱۴: نیازی به گذراندن واحد جبرانی ندارند.

۲. کاردانی پیوسته غیرمرتبط با کارشناسی ناپیوسته معدل کاردانی زیر ۱۴: موظف به گذراندن ۲۴ واحد جبرانی

۳. کاردانی پیوسته مرتبط با کارشناسی ناپیوسته معدل کاردانی بالای ۱۴: نیازی به گذراندن واحد جبرانی ندارند.

۴. کاردانی پیوسته غیرمرتبط با دوره کارشناسی ناپیوسته معدل کاردانی بالای ۱۴: موظف به گذراندن ۸ واحد جبرانی

۵. کاردانی ناپیوسته مرتبط با دوره کارشناسی ناپیوسته: نیازی به گذراندن واحد جبرانی ندارند

۶. کاردانی ناپیوسته غیرمرتبط با دوره کارشناسی ناپیوسته: موظف به گذراندن ۸ واحد جبرانی می باشند.

نکته: در کاردانی ناپیوسته، معدل تاثیری در ارائه واحد جبرانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ندارد.