در چه صورت درسی ناتمام اعلام می شود؟

اگر به تشخیص استاد و تایید آموزش و یا به تشخیص آموزش تکمیل آن در یک نیمسال میسر نباشد ناتمام تلقی می گرددو نمره آن می بایست تا پایان نیمسال بعدی به نمره قطعی تبدیل شود.