دانشجو اگر در کلیه امتحانات یک ترم غیبت نماید چه کاری باید انجام دهد؟

پس از مشاهده ثبت غیبت ها در کارنامه دانشجو موظف است جهت حذف ترم به واحد آموزش موسسه مراجعه نماید و با ذکر دلیل غیبت و ارائه مدارک و تایید واحد آموزش موسسه دروس حذف و مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد(شهریه ترم بازگشت داده نمی شود) در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر، برای کلیه واحدها نمره صفر منظور می گردد.