دانشجو چند ترم می تواند مرخصی اخذ نماید؟

دانشجوی کارشناسی پیوسته ۴ ترم – دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۲ ترم (این مدت جزء مدت سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد)