اگر در یک درس چندین بار نمره مردودی کسب شود آیا تمامی نمرات مردودی در میانگین نمرات محاسبه خواهدشد؟

بله- کلیه نمرات مردودی در معدل کل دانشجویان محاسبه خواهد شد. حتی اگر دانشجویی یک درس را بیش از یک مرتبه نمره زیر ۱۰ گرفته باشد تمامی نمرات مردودی در معدل کل محاسبه شده و هیچ کدام از نمرات مردودی از کارنامه دانشجو حذف نخواهد شد.

*نمرات اعلام شده براساس رای کمیته انضباطی (تقلب)غیر قابل حذف است.