دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اگر ۲ ترم مشروط شوند اخراج می شوند؟

طبق ماده ۴۶ آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند و معدل نیم سالی آنها کمتر از ۱۲ باشد اخراجی تلقی می گردند ولی اگر معدل کل آنها بالای ۱۰ باشد با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، یک ترم دیگر به آنها فرصت داده می شود.