برنامه زمان بندی انتخاب واحد

  1. رشته شیمی 16/11/91 لغایت 17/11/91
  2. رشته معماری 17/11/91 لغایت 18/11/91
  3. رشته ساختمان 18/11/91 لغایت 19/11/91
  4. رشته حسابداری18/11/91 لغایت 19/11/91
  5. رشته کامپیوتر 20/11/91 لغایت 21/11/91
  6. مهندسی نقشه برداری 20/11/91 لغایت 21/11/91