هشتمین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری اختراعات خلیج فارس برگزار شد