تمدید ثبتنام کارشناسی ارشد بدون آزمون

قابل توجه متقاضیان ثبتنام بدون آزمون کارشناسی ارشد بهمن ماه99 می رساند که ثبتنام روز تا چهارشنبه تاریخ سوم دیماه تمدید شد.