دانشگاهیان ایران اسلامی 24 خرداد با شرکت در آزمونی که برگه سفید آن هم نمره دارد حماسه ساز می شود