تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

شروع کلاسها از 23/06/1392 می باشد.

  از تاریخ لغایت
ثبت نام (انتخاب واحد) 92/06/16 92/06/19
حذف و اضافه 92/07/06 92/07/07
حذف اضطراری 92/10/07 92/10/08
امتحانات 92/10/15 92/10/28