محکومیت خروج منافقین از لیست تروریستها توسط آمریکا