ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری مهر ماه 1400

بعد از مطالعه اطلاعیه می توانید از طریق لینک پیش ثبتنام(کلیک کنید) منوی پذیرش اقدام به ثبتنام غیر حضوری کنید

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام از پذیرفته شدگان:

هر یک از پذیرفته‌شدگان کدرشته‌های امتحانی (پذیرش با آزمون و یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) می‌بایست حسب مورد مطابق جدول ذیل، مدارک لازم را برای ثبت‌نام در مؤسسه آموزش عالی محل قبولی تهیه و تحویل نمایند.

با توجه به اعلام مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش، پذیرفته‌شدگان می‌بایست با مراجعه به سامانه « تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» به آدرسhttps://emt.medu.ir   با انتخاب گزینه «سوابق فارغ‌التحصیلی» اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل­های تحصیل دوره دوم متوسطه (سه سال آخر) به دانشگاه محل قبولی نمایند و پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه، کدپیگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایندپذیرفته‌شدگان می‌بایست در مرحله ثبت‌نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی، کدپیگیری دریافت شده از سامانه «تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» را در محل مشخص شده در سامانه ثبت‌نام درج نموده و یا در مراجعه حضوری به واحد ثبت‌نام دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.کارشناس­دانشگاه/مؤسسه می‌تواند پس از مراجعه به آدرسhttps://kemt.medu.ir  وارد شده،تأییدیه‌های دانشگاه/مؤسسه خود را دریافت نماید.

تبصره 1: برای فارغ‌التحصیلان شهریور سال 1395 و بعد از آن، نیازی به مراجعه حضوری به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود نمی­باشد.

تبصره 2: فارغ‌التحصیلان خرداد 1395 و قبل از آن (نظام‌های آموزشی سالی واحدی، ترمی واحدی 4 و 6 ساله متوسطه)، با کد پیگیری صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت‌نام که در این اطلاعیه درج شده به ادارات آموزش و پرورش محل فارغ‌التحصیل خود مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تایید، مدرک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری نمایند.

تبصره 3: پذیرفته‌شدگان علاوه براقدامات فوق،به سامانه تایید تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس https://emt.medu.ir   مراجعه و درخواست تاییدیه تحصیلی نموده و اصل دیپلم را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.

کلیه پذیرفته شدگان مرد باید دارای مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه باشند کسانیکه از معافیت تحصیلی استفاده میکنند از طریق لینک ثبتنام درخواست معافیت تحصیلی اقدام به درخواست معافیت کنند.

نسبت به دریافت

 نکات مهم:

ردیفمورد (دیپلم ‌یا مدرک‌ تحصیلی)نوع مدرکتوضیح و موارد بررسی
1-1نظام‌ قدیم ‌آموزش‌ متوسطه– اصل ‌یا گواهی ‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.– بخش ‌و شهرستان ‌محل ‌‌اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل دیپلم می‌بایست ‌با سه سال تحصیل‌ مندرج ‌در فایل‌ یکسان باشد. – تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی نیمسال اول‌ باید حداکثر تا پایان 1400/06/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد “باطل” خواهد بود. – عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطلاعات یکسان باشد.
1-2– گواهی ‌تحصیلی ‌سال ‌ماقبل و 2 سال‌ ‌ماقبل دیپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان ‌محل تحصیل‌ با مهر و امضای ‌مدیر دبیرستان و یا‌ هنرستان.
1-3– اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی دیپلم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.– رشته‌های ‌تحصیلی ‌گزینش ‌صرفاً بر اساس ‌سوابق ‌تحصیلی‌ (معدل‌ کتبی)
2-1نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی ‌واحدی  – اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی با درج رشته تحصیلی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی.– تاریخ اخذ دوره پیش‌دانشگاهی در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1400/06/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد ” باطل ” خواهد بود. – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می‌بایست با سه‌ سال تحصیل مندرج در فایل یکسان باشد.
2-2– اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی ‌‌دیپلم ‌‌متوسطه‌ ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی/ سالی واحدی با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک.
2-3– اصل ‌مدرک‌ و ‌یا گواهی ‌سال‌ ما قبل ‌دیپلم‌ با مهر و امضای مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان ‌با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک.
2-4– اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه ‌نظام‌ آموزشی ترمی واحدی / سالی واحدی (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هر یک‌ از سال‌های 1384 به بعد با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.  —————————              
2-5– اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم‌تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر) از سال 1391 با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
3-1نظام آموزشی جدید  (6-3-3)– اصل ‌مدرک ‌‌یا گواهی ‌‌دیپلم متوسطه (پایه دوازدهم نظام جدید آموزشی جدید) با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرک. – کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم)– تاریخ اخذ مدرک تحصیلی پایه دوازدهم در هر یک‌ از رشته‌های تحصیلی برای نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1400/06/31 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد” باطل ” خواهد بود. – بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ مدرک‌ تحصیلی پایه‌های دهم‌ تا دوازدهم، می‌بایست ‌با سه ‌سال تحصیل‌ مندرج در ‌فایل‌ یکسان باشد.
3-2
3-3

4
  دانشجویان: اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی– اصل فرم انصراف از تحصیل-دانشجویان اخراجی آموزشی و یا دانشجوی انصرافی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا تاریخ 99/12/25 لازم است فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب کامل تأیید شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه نمایند. (فرم شماره 2 – ص 72- دفترچه راهنمای ثبت نام)
5دارندگان مدرک‌ معادل‌کاردانی‌  – اصل مدرک و یا گواهی دانش‌آموختگی در دوره‌ی معادل.– براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 و نامه شماره 5714/99/دش مورخ99/04/30شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سال‌های1377 تا 1381 به دوره‌های مذکور راه یافته‌اند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار می‌شوند.
6دارندگان‌ مدرک کاردانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی– اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم).– تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1400/07/30 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه برای آقایان باشد در غیر اینصورت قبولی فرد “باطل” خواهد بود.
7‌دارندگان‌ مدرک کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی– پایان‌‌ طرح‌ نیروی ‌انسانی‌ تاریخ 1400/06/31 (فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه آموزش پزشکی) پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی نیمسال ‌اول ‌و یا 1400/11/30 برای ‌رشته‌های‌ تحصیلی پذیرش برای ‌نیمسال‌ دوم باشد.
8دارندگان مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته نظام جدید– اصل‌ و یا گواهی ‌مدرک‌ کاردانی‌ پیوسته ‌آموزشکده‌های فنی‌ و حرفه‌ای، دانشگاه جامع‌ علمی – کاربردی و یا دانشگاه آزاد اسلامی. – اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان‌ و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرک. – مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی‌برای پذیرفته‌شدگان ملاک عمل ‌و قابل‌قبول می‌باشد‌.– با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 1400/07/30 و برای رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 14/11/3000 باشد در غیر اینصورت قبولی فرد “باطل” خواهد بود.
– بخش‌ و شهرستان ‌محل ‌اخذ سال تحصیلی اول، دوم و سوم ‌می‌بایست با سه‌‌سال ذکر شده در فایل یکسان‌ باشد. – بررسی معدل کل دیپلم نظام جدید رشته‌های فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش برای پذیرفته‌‌شدگان ‌رشته‌های‌ تحصیلی‌ پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی که دارای مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی می‌باشند. – دیپلمه‌های ‌فنی مشمول سوابق نمی‌شوند.
9دارندگان مدرک حوزیارائه موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه‌های علمیه و یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان.بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 74/11/03 شورای انقلاب فرهنگی، دارندگان مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا بودن مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی می‌توانند در دوره کارشناسی پیوسته ادامه تحصیل دهند.
10کارمندان دولتاصل‌ حکم‌ مرخصی‌ سالانه ‌یاموافقت‌رسمی‌وبدون ‌قیدوشرط.—————-
11گواهی اشتغالتصویر حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، شاغلین‌ و بازنشستگان‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی تابعه وزارتخانه‌های مذکور.—————-
12سهمیه مناطق محرومکدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته‌تحصیلی: – علوم‌ ریاضی ‌و فنی (صفحات 126 تا 130) – علوم‌ تجربی (صفحات 175 تا 177) – علوم انسانی (صفحات 101 و 104) – هنر (صفحات 49 و 50)      – زبان‌های‌خارجی (صفحات 71 و 72)‌– پذیرفته شده می‌بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولی بومی یکی از استان‌های: ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،‌ کردستان، کرمانشاه، ‌کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحه 21 دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (شماره 2)‌ باشد.
13سهمیه‌ متقاضیان مناطق درگیر بلایای طبیعی ‌و سایر مصوبات استان‌های آذربایجان شرقی و غربی،خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان و لرستان  کدرشته‌های مندرج در دفترچه‌های انتخاب رشته‌تحصیلی: – علوم ریاضی و فنی (صفحات 130 تا 138) – علوم تجربی (صفحات 177 تا 185) – علوم انسانی (صفحات 104 تا 112) – هنر (صفحات 50 و 51) – زبان‌های خارجی (‌صفحه 72)‌– بومی یکی از بخش‌های شهرستان‌های ذیربط. – محل اقامت و یا محل اخذ مدرک تحصیلی سال دوازدهم یا یازدهم و یا دهم (نظام جدید آموزشی 3-3-6) و یا ‌پیش‌دانشگاهی یا دیپلم یا ماقبل دیپلم (نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) در یکی ‌از بخش‌ها و یا شهرستان‌های ذیربط ‌باشد. – ارائه گواهی تأیید محل سکونت ازسوی فرمانداری ذیربط (نمونه فرم صفحه 39)  
14سهمیه متقاضیان شهرستان‌های جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه‌گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگانمتقاضیان مشمول توضیحات صفحات 21 و 22 دفترچه راهنمای انتخاب رشتهارائه گواهی اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر و همچنین محل تولد در یکی از شهرها (یا بخش‌های) مذکور
15سهمیه بهیاران– معرفی‌نامه‌ مبنی بر داشتن ‌3 ‌سال ‌خدمت، ‌اعم از دولتی ‌یا‌ غیردولتی ‌به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تأیید دفتر پرستاری محل خدمت. – ارائه مدرک دیپلم کامل متوسطه بهیاری نظام قدیم (چهارساله) و یا نظام جدید 3-3-6 (سه ساله) و یا دیپلم بهیاری نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی ‌به ‌همراه مدرک‌ پیش‌دانشگاهی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا تاریخ 1400/06/31– رشته تحصیلی قبولی: کارشناسی پیوسته رشته پرستاری. – سایر شرایط و ضوابط در صفحه 27 دفترچه راهنمای ثبت نام درج گردیده است.
16سهمیه 30% دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی، مصوبه سال 1392 مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامیارائه مدرک دلیل بر بومی بودن با توجه به محل قبولی در رشته‌های تحصیلی مندرج در صفحات 144 تا 174 دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی– اخذ تعهد خدمت بصورت محضری مبنی بر 3 برابر طول مدت تحصیل از پذیرفته شده.
17تمامی ‌پذیرفته‌‌شدگان‌– اصل شناسنامه به انضمام 1 نسخه تصویر از تمام صفحات آن——————-
18– اصل‌کارت ملی به انضمام یک برگ‌تصویر پشت‌و روی آن——————-
19– 3 ‌قطعه ‌عکس‌ تمام‌رخ ‌4×3 تهیه ‌شده ‌در سال جاری——————-
20– اصل‌ و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، ارتش و…——————-
21——————-– باید واجد شرایط‌ عمومی ‌قید شده ‌در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (شماره 1) باشند.
22تمامی ‌پذیرفته‌‌شدگان (برادران)– مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه.– با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحات 20 تا 22 دفترچه راهنمای ثبت‌نام‌وشرکت درآزمون (شماره 1)
23برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته قبولی——————-– جداول ‌نقص عضو غیرمؤثر در فعالیت مطلوب حرفه‌ای گروه‌های آزمایشی پنجگانه در صفحه 1 بخش پیوست‌ها درج گردیده است. لازم به ذکر است بخش پیوست در قالب یک فایلpdf  در درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
  1. با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش‌دانشگاهی (برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) و یا پایه دوازدهم (برای نظام آموزشی 3-3-6) در نیمه دوم شهریور ماه، در صورتی که پذیرفته‌شدگان در زمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهی فراغت از تحصیل نگردند، از آنان تعهدی مبنی بر ارائه گواهی فارغ‌التحصیلی تا تاریخ‌ 1400/06/31 اخذ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ 1400/07/30 قبولی آنان لغو می‌گردد.