مجوز ثبت نام پذیرفته شدگانی که تا پایان شهریور موفق به اخذ مدرک خود نشده اند