رنگ بندی جلد پایان نامه های کارشناسی ارشد

رشته حقوق= رنگ قهوه ای

رشته معماری= رنگ خاکستری

رشته مدیریت دولتی= رنگ سبز

رشته مدیریت آموزشی=رنگ قرمز

رشته حسابداری= رنگ سورمه ای