گرامی داشت روز پژوهش

فرا رسیدن روز پژوهش (25 آذرماه) روز قدرشناسی از توسعه دهندگان دانش و بینش جامعه بشری بر پژوهشگران عرصه های گوناگون فکری و علمی کشور گرامی باد.